"به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل