"دل گر ره عشق او نپوید چه کند جان دولت وصل او نجوید چه کند آن لحظه که بر آینه تابد خورشید آیینه انا الشمس نگوید چه کند" در مسیر ابیانه

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل