"کسی که بهشت را در زمین نیافته است، آن را در آسمان نیز نخواهد یافت. ‏خانه خدا نزدیک ماست، ‏و تنها اثاث آن عشق است..."

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل