"... و فکر میکنم چه خوب! که زمین گرد است میروی آنقدر میروی که باز آنسوی زمین میرسی به من! @iranianpoems #دریا ی #نمک_آبرود"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل