"__ جايى دقيقه اى خودت را باز خواهى يافت.. انوقت يا لبخند خواهى زد يا اشك خواهى ريخت.. #اميد"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل