"من از کویری عبور کردم که غیبتی سرد را #فریاد می کرد غیبت تمام آنچه که در #دنیا نیست و سکوت افق های لرزان #کویر خانه واژگانم را ویران کرد آه که دیگر باید به بی خانمانی جانم ایمان بیاوریم به عریانی قلبم و به #تشنگی روحم... کویر، #سکوت ممتد #تنهایی را فریاد می زند کویر، #عطشی برای رفتن است و #دلتنگی برای کسی است که هرگز از راه نمیرسد . علیرضا اسمعیل زاد"

برای ادامه لطفا اطلاعات پروفایل خود را از طریق لینک زیر کامل کنید
پروفایل